Geboorteverlof naar 15 dagen: voor wie (niet)?

Terug naar het overzicht Geboorteverlof naar 15 dagen: voor wie (niet)?

Datum: maandag 1 februari 2021

Auteur(s): Redactie HRMConnect

Het geboorteverlof is vanaf 1 januari opgetrokken naar 15 dagen en wordt vanaf 2023 zelfs verhoogd tot 20 werkdagen.

Dat is echter, in ons complexe Belgenland, makkelijker gezegd dan gedaan.

HRMConnect overloopt voor u welke personeelsleden hier reeds aanspraak op kunnen maken en welke nog niet.

 

1. Werknemers met een arbeidsovereenkomst (contractuelen)

Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst hebben automatisch recht op een verhoging van het geboorteverlof door de publicatie van de programmawet van 20/12/2020. Daarin wordt een aanpassing aangekondigd aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Deze wet bepaalt diverse richtlijnen die van toepassing zijn op alle werknemers die tewerkgesteld zijn door middel van een arbeidsovereenkomst.

 

2. Zelfstandigen

Dezelfde programmawet bevat ook een aanpassing van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. In dit besluit staan onder meer de bepalingen voor moederschapsverlof (en sinds 2019 ook vaderschapsverlof) opgesomd. Door in dit besluit de bepalingen van het aantal dagen vaderschapsverlof te wijzigen, is dit in één beweging van toepassing op alle zelfstandigen in hoofdberoep.

 

3. Ambtenaren zonder arbeidsovereenkomst

A. Federale overheid

Voor statutaire ambtenaren van de federale overheid, moest er een wijziging gebeuren aan het KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen. Deze wijziging kwam er op 31/12/2020.

 

B. Vlaamse overheid

Het leeuwendeel van de Vlaamse statutaire ambtenaren is dan weer onderworpen aan het Vlaams personeelsstatuut, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 13/01/2006. Op de ministerraad van 18 december laatstleden, heeft de Vlaamse regering het wijzigingsbesluit voor dit statuut principieel goedgekeurd. Voor dit in werking kan treden, moet hierover eerst nog onderhandeld worden met de sociale partners, en voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State. Daarna zal dit verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

Personeelsleden van volgende entiteiten vallen niet onder het Vlaams Personeelsstatuut: 

  • De Lijn
  • De Watergroep
  • Inspectie van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
  • Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA)
  • Sociaal-Economische raad van Vlaanderen (SERV)
  • Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG)
  • Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)

Voor bovenstaande groepen gelden aparte regelingen.

 

C. Lokale overheden

Statutaire personeelsleden van de lokale overheden zijn afhankelijk van het besluit Rechtspositieregeling van 7 december 2007. Ook daarvoor heeft de Ministerraad op 29 januari een wijzigingsbesluit principieel goedgekeurd. Ook over dit wijzigingsbesluit wordt nog onderhandeld met de sociale partners, alvorens de definitieve versie zal verschijnen in het staatsblad.

 

De conclusie is dus dat het merendeel van de werknemers (zowel contractueel als statutair) binnen afzienbare tijd aantoonbaar recht zal hebben op de uitgebreidere 15 dagen geboorteverlof. Het is enkel nog wachten op enkele wijzigingsbesluiten om alles officieel te maken.

 

Nog geen HRMConnect-abonnee? Wenst u ook toegang tot een kennisdatabank vol relevante publicaties? Neem contact op met ons voor verdere vrijblijvende informatie of een demonstratie ter plaatse: info@hrmconnect.be of 050 642 818.


Gerelateerde content