HRMConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Overschrijding van de spilindex in november 2022 en dus begon 2023 met een aanpassing van lonen en vergoedingen

1.    Inleiding

De spilindex werd opnieuw overschreden in de maand november 2022.  

Deze overschrijding heeft een impact enerzijds op de sociale uitkeringen en anderzijds op de lonen en wedden van het overheidspersoneel.

De sociale uitkeringen stijgen met 2% in de maand volgend op de overschrijding van de spilindex.

Ook de lonen van de ambtenaren stijgen met 2% en dit 2 maanden na het overschrijden van de spilindex.

 

2.    Nieuwe index

De vorige overschrijding van de spilindex had plaats in oktober 2022. In november 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Hierdoor werden de sociale uitkeringen met 2 % verhoogd vanaf 1 december 2022 en de lonen van de ambtenaren worden met 2 % geïndexeerd vanaf 1 januari 2023.

Voor de lonen van de ambtenaren houdt dit in dat de multiplicatorfactor (cijfers enkel toegankelijk voor abonnees HRMConnect) verhoogt naar 1,99999. Dit is het cijfer waarmee de lonen van de ambtenaren en de toelagen en vergoedingen uitgedrukt aan 100 % moeten worden verhoogd vanaf 1 januari 2023.

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de nieuwe bedragen inzake vergoedingen en lonen die vanaf 1 januari 2023 worden toegepast.

 

3.    Verhoging lonen en wedden en diverse vergoedingen vanaf 1 januari 2023

3.1.     Lonen en wedden

 

Alle lonen en wedden toegekend voor prestaties geleverd vanaf de maand januari 2023 worden met 2 % verhoogd.

Raadpleeg het overzicht van de lonen en wedden van de ambtenaren (enkel toegankelijk voor abonnees HRMConnect)

Raadpleeg het overzicht van de IFIC-salarisschalen  (enkel toegankelijk voor abonnees HRMConnect)

Raadpleeg het overzicht van de wedden van de decretale graden    (enkel toegankelijk voor abonnees HRMConnect)

Raadpleeg het overzicht van de vergoeding van de uitvoerende mandatarissen (enkel toegankelijk voor abonnees HRMConnect) 

 

3.2.     Pensioenen

Ook de pensioenen volgen de verhogingen die een gevolg zijn van de overschrijding van de spilindex. Voor de gepensioneerden is de verhoging reeds merkbaar bij de uitbetaling van hun pensioen voor de maand december 2022.

Een pensioen wordt immers als een sociale uitkering aanzien en dus gaat de verhoging reeds in de maand die volgt op de overschrijding van de spilindex.

 

3.3.     Permanentietoelage

De rechtspositieregeling kan voorzien in een toelage voor personeelsleden die een wachtdienst ten huize verzekeren of bereikbaar moeten blijven voor mogelijke verzoeken tot interventie.

De toelage voor wachtdienst ten huize is vastgelegd op 2,01 euro aan 100 %. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt deze vergoeding 4,27 euro.

Raadpleeg hier de evolutie van de permanentietoelage over de jaren heen. (enkel toegankelijk voor abonnees HRMConnect)  

 

3.4.     Gevarentoelage

De vergoeding en de berekeningswijze ervan verschilt naargelang de medewerker occasioneel dan wel permanent gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk uitvoert. Wat hieronder begrepen wordt, dient vastgelegd te worden door het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau.

Oefent een personeelslid occasioneel gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk uit, dan bedraagt de gevarentoelage vanaf 1 januari 2023: 

Aantal uren gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk gedurende één maand

Bedrag gevarentoelage per uur

Minder dan 7 uur

2,20 euro

Van 7 tot 25 uur

2,40 euro

Meer dan 25 uren

2,50 euro

Raadpleeg hier de evolutie van de occasionele gevarentoelage  (enkel toegankelijk voor abonnees HRMConnect)

 

Oefent een personeelslid permanent gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk uit, dan komt het personeelslid in aanmerking voor een jaartoelage.

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt deze 2.919,85 euro per jaar.

Raadpleeg hier de evolutie van de permanente gevarentoelage (enkel toegankelijk voor abonnees HRMConnect) 

 

3.5. Vergoeding voor nacht- en weekendprestaties van het verplegend en verzorgend personeel

Voor elk uur nachtprestatie ontvangt het verplegend en verzorgend personeel een vergoeding van 4,0956 euro.

Voor elk uur gepresteerd op een zaterdag, een zondag of een feestdag heeft het verplegend en verzorgend personeel recht op een vergoeding van 2,0206 euro.

Raadpleeg hier de evolutie van de vergoeding voor nacht- en weekendprestaties van het verplegend en verzorgend personeel (enkel toegankelijk voor abonnees HRMConnect)  

 

 

3.6. Presentiegelden voor de raadsleden

De raad bepaalt zelf de hoogte van het presentiegeld voor de raadsleden. Er dient wel rekening gehouden te worden met de grenzen die opgenomen zijn in het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris legt die grenzen vast. Het presentiegeld bedraagt minimaal 28,57 euro en maximaal 124,98 euro tegen 100% (gekoppeld aan spilindex 138,01).

Lokale besturen die voorzien dat het bedrag van de presentiegelden gekoppeld wordt aan de index der consumptieprijzen worden vanaf 1 januari 2023 met volgende grenzen geconfronteerd, nl.

  • Minimum vergoeding raadslid: 57,14 euro
  • Maximum vergoeding raadslid: 249,95 euro
  • Maximum vergoeding voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn: 499,90 euro

Raadpleeg hier de evolutie van de presentiegelden voor de raadsleden (enkel toegankelijk voor abonnees HRMConnect)  

 

3.7. Thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding die sinds 1 oktober 2021 gepind stond op 132,07 euro per maand (maximum voor de fiscus als niet-belastbare terugbetaling van onkosten voor thuiswerk, op basis van de richtlijnen van de RSZ), evolueert in principe mee verder naar 148,73 euro vanaf 1 januari 2023 (onder voorbehoud van definitief bedrag te communiceren door de RSZ).

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...