Wijzigingen Sociale Maribel

Terug naar het overzicht Wijzigingen Sociale Maribel

Datum: woensdag 3 november 2021

Auteur(s): Redactie HRMConnect

Werkgevers die een financiële tussenkomst ontvangen van het Fonds Sociale Maribel worden erop alert gemaakt dat er een aantal wijzigingen worden doorgevoerd:

1. Voortaan is er niet langer een opgesplitste voorschotbetaling in twee stortingen, maar wordt er telkens per kwartaal in één keer uitbetaald (nog steeds op het einde van de maand volgend op de maand van indiening van de aangifte).

2. De tussenkomst wordt berekend op basis van de zone “gemiddeld aantal (Sociale Maribel) gesubsidieerde uren per week van de werknemer” (in plaats van de gegevens uit zone 794 – maatregelen non profit).

3. Sinds eind 2020 word de anomalie 01203-260, waarbij het gemiddeld aantal gesubsidieerde uren per week van de week te hoog is (= hoger dan het gemiddeld aantal uren te presteren per week) gesignaleerd op het niveau van de DmfA/DmfAPPL. Vanaf het 2e kwartaal blokkeert deze fout de tussenkomst zelfs als deze maar bij één werknemer voorkomt.

4. De nieuwe arbeidsplaatsen Sociale Maribel die in 2020 werden toegekend, worden vergoed aan een hoger bedrag van financiële tussenkomst. Vanaf 2021 wordt de zone “datum toekenning nieuwe post Sociale Maribel” gebruikt om de werknemer die deze post invult, te kunnen identificeren en de verhoogde tussenkomst te kunnen betalen. Vanaf 2021/2 heeft de zone een nieuwe invulling gekregen maar met retroactief effect vanaf het 1e kwartaal 2021. Een wijzigende aangifte zal mogelijk moeten worden ingediend voor het 1ste kwartaal 2021 om bij de jaarcontrole het correcte bedrag te kunnen berekenen.

5. Sommige arbeidsplaatsen in het kader van de Sociale Maribel worden statutair ingevuld. Bij de openbare lokale werkgevers (met uitzondering van de ziekenhuizen) worden deze arbeidsplaatsen vergoed aan een hogere financiële tussenkomst. Dit is het geval als contractuele Maribelwerknemers vastbenoemd worden of als de werkgever bij de aanvraag voor een nieuwe arbeidsplaats te kennen geeft dat hij deze statutair wenst in te vullen.

Om de controle te vergemakkelijken, zal bij de berekening van de financiële tussenkomst vanaf 2021 niet alleen rekening worden gehouden met de toegekende arbeidsplaatsen (contractueel/statutair) maar ook met het werknemerskengetal van de betrokken aangegeven Maribelwerknemer.

 

Meer info op het portaal van Sociale Zekerheid (instructie 2021/03).